ข้อมูลชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2562
             
 
ที่ ชื่อชุนนุม ครูที่ปรึกษา ห้องเรียน ที่ว่าง โบว์ชัวร์ หมายเหตุ
1 สนุกอ่าน อ่านสนุก กลเม็ด เด็กช่างอ่าน 1 นางสาวกิติยา แสนไชย 532  3
2 สนุกอ่าน อ่านสนุก กลเม็ด เด็กช่างอ่าน 2 นางสาวพรทิพย์ ทิพย์อุ่น 532  17
3 เด็กโชว์พอร์ต(dek show portforio) 1 นางจุฬารัตน์ เหล่าไพโรจน์จารี 521  4
4 เด็กโชว์พอร์ต(dek show portforio) 2 นางสาวประภัสสร แบสิ่ว 521  11
5 ภาษาไทย varity นางสาวจิณณ์ณณัช อาวุธ 534  0
6 Young teacher ม. 4 นางสาวประไพพร ปินคำ 533  8 เฉพาะ ม.4 PEP
7 ภาษากับโลกออนไลน์ 1 นางอมรรัตน์ วงศ์วิชัย 523  10
8 ภาษากับโลกออนไลน์ 2 นายธันวา นางแล 523  20
9 Young teacher ม. 6 นางสาวกนกวรรณ เบาใจ 541  6 เฉพาะ ม.5 PEP
10 Young teacher ม. 5 นางสาวธนัชชา รับตน 543  7 เฉพาะ ม.6 PEP
11 ภาษา พลาซ่า 1 นางสาวธิติพร ธิริยา 524  5
12 ภาษา พลาซ่า 2 นางสาววรรณิศา ภาวะนา 524  5
13 ปักผ้าพาเพลิน 1 นางน้ำผึ้ง สาธรรม 322/324  13
14 ปักผ้าพาเพลิน 2 นางจงกลธร จันทร์เทพ 322/324  18
15 ปักผ้าพาเพลิน 3 นางสาวณัฐกุล คำเครื่อง 322/324  24
16 ปักผ้าพาเพลิน 4 นางสาวชฎาพร หัตถกอง 322/324  1
17 ตัวเลขกับการพยากรณ์ 1 นางกฤษณา ธรรมปัญญา 343/344  25
18 ตัวเลขกับการพยากรณ์ 2 นายเริงศักดิ์ ธรรมดิษฐ์ 343/344  21
19 ตัวเลขกับการพยากรณ์ 3 นางสาวสายฝน รวมคำ 343/344  21
20 Quiz Math 1 นางสาวอารีรัตน์ กันมูลทา 321/323  25
21 Quiz Math 2 นางสาวภาวิดา ปัญญาสิทธ์ 321/323  20
22 Quiz Math 3 นายนัทธพงศ์ ยะมา 321/323  6
23 เฟรม Art 1 นางสาวกรวิกา กันทะสุข 241/333  23
24 เฟรม Art 2 นางสาวอุไรวรรณ เกตุพิพัฒน์โภคิน 241/333  0
25 เฟรม Art 3 นางสาวกรวิกา เชื้อเมืองพาน 241/333  25
26 เฟรม Art 4 นายศิวกาญจน์ ศรีมอญ 241/333  24
27 โฟโต้ Math 1 นายอภิชาติ ละอองเอก 332  13
28 โฟโต้ Math 2 นางสาวอาทิตยาการย์ บังเมฆ 332  0
29 โฟโต้ Math 3 นางสาวกนกวรรณ ฐานะธนนิตย์ 332  18
30 จักระแห่งตัวเลข 1 นายชลนที กาศมณี 334  7
31 จักระแห่งตัวเลข 2 นางสาวนฤมล ปินใจ 334  15
32 จักระแห่งตัวเลข 3 นางสาวเสาวลักษณ์ ตุ้ยลี้ 334  22
33 จักระแห่งตัวเลข 4 นายสุรเชษฐ์ ช่างฆ้อง 334  19
34 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 นางกนกพร คำเรือง 143  0
35 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 นางสาวบุษรินทร์ กุณามา 143  1
36 Gifted Science ม.ปลาย นางนริศรา อุตะมะแก้ว 124  4 ม.ปลาย GSM ที่สอบผ่าน
37 ประวัติและความสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ นายพีรศักดิ์ ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา 123  7
38 เครื่องบินเล็ก นายศักดิ์ระวี กันทะวงค์ 133  0
39 Biology Prepare นางชนนพร วงค์เวียน 142  0 เฉพาะ ม.ปลาย
40 Learn นายธนิด ดวงสุข 122  4
41 Science is fun นางสุกฤตา ดวงสุข 141  0
42 Science kit นายสุเวช สืบปัญญา 822  7
43 Gifted Science ม.ต้น นางสาวนาฏอนงค์ ราชคม 124  1 เฉพาะ ม.ต้น
44 Funny Science นางสาวมาณวิกา จับใจนาย 132  24
45 คิดให้เป็นวิทย์ นางสุจิตรา เพชรอาวุธ 823  25
46 DIY Science นางเบญจภรณ์ ทองก้อน 823  12
47 เคมีขนมหวาน นางสาวชุลีพร วรบุตร 122  0
48 มหัศจรรย์ ชีววิทยา นางสาวโสภาพรรณ อุ่นเรือน 824  5
49 Science Game นางสาวอัญญารัตน์ โพธิ์เพิ่ม 144  3
50 Garken 1 นางสาวลัคนา ไชยเนตร 833  7
51 Garken 2 นางสาวพัณม์ณิดา นันทะสุวรรณ์ 833  10
52 Garken 3 นางสาวธัญรดา จินดาธรรม 123  12
53 Garken 4 นางสาววิลาสินี เทพเสนา 123  15
54 ของเล่นวิทยาศาสตร์ นายศุภกิตติ์ ประเสริฐ 832  0
55 Science in everyday life นายธนรัตน์ กุลศรี 134  1
56 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางชมนภัส ภูติโส 822  14
57 หนังวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นางสุจิตรา เพชรอาวุธ 232  1
58 Science Project นางมลิวรรณ อกผาย 132  22
59 สภานักเรียน1 นางสาวแสงสุรีย์ คำวัง  18 นร.สภาทั้งหมด
60 สภานักเรียน2 นางสาวยุวรัตน์ ปู่ดี  24 นร.สภาทั้งหมด
61 รอบรู้สาระคดีโลก นายกฤตชัย สุตะวงค์ Theater 212  0
62 ประวัติศาสตร์น่ารู้ นายวุฒิไกร เผ่าก้อน 633  18 เฉพาะ ม.ปลาย
63 นานาสาระ นางสาวน้ำเพชร จันคำ โรงอาหาร  0 เฉพาะ ม.ปลาย
64 ธุรกิจค้าปลีก 1 นางสาวศรัญธร พลสวัสดิกุล 312  14 นร. RMP ม.4/8
65 ภูมิปํญญาไทย นายชนัญญู โพธิยะ 643  1 เฉพาะ ม.ปลาย
66 Asean club 1 นางสาวกรรณิการ์ ทาคำ 632  23 เฉพาะ ม.ต้น
67 Asean club 2 นายกษิดิส จันดี 632  25 เฉพาะ ม.ต้น
68 รักษ์สิ่งแวดล้อม นางสาวจตุพร เสาร์จันทร์ 621  1 เฉพาะ ม.ต้น
69 หนังพาไป 1 นางสาววรรณนิสา มูลมวล 623  0 เฉพาะ ม.ต้น
70 หนังพาไป 2 นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยวัง 623  0 เฉพาะ ม.ต้น
71 ธุรกิจค้าปลีก 2 นางสาวชรัญญา ไชยวรรณ 312  25 นร. RMP ม.5/8
72 Sherlock holmes ( เชอร์ล็อค โฮล์มส์ ) นายภานุพงศ์ แจขจัด 622  0 เฉพาะ ม.ต้น
73 ท่องเที่ยวรอบโลก 1 นางสาวเบญพร สุขใจ 634  1 เฉพาะ ม.ต้น
74 ท่องเที่ยวรอบโลก 2 นางสาวธัญญาภรณ์ เตมีศํกดิ์ 634  0 เฉพาะ ม.ต้น
75 โบราณคดีล้านนาศึกษา 1 นายพิพัฒน์ มณีพรหม 631  19 เฉพาะ ม.ปลาย
76 โบราณคดีล้านนาศึกษา 2 นายอนุชา น้ำสา 631  17 เฉพาะ ม.ปลาย
77 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า นางสาวเจษฎาภรณ์ ธิวัง สหกรณ์ร้านค้า  4
78 ตะกร้อ 1 นายสมัคร พากเพียร สนามตะกร้อ  0
79 ตะกร้อ 2 นายเกรียงไกร ไชยวงค์ สนามตะกร้อ  0
80 นศท.1 นายสุทิน ธรรมวัง  24
81 นศท.2 นายสรายุทธ์ ทะลิ  7
82 เปตอง 1 นายทรงพล งามวิวัฒนา สนามเปตอง  0
83 เปตอง 2 นายนภดล ทะกัน สนามเปตอง  0
84 วิ่งสู่ฝัน นายกานน เนตรนพรัตน์  0
85 มวยไทยเพื่อสุขภาพ ส.อ.สงกรานต์ ยั่งยืน  0
86 วอลเลย์บอลในร่ม นายเอกตระกูล อยู่ใบสี โรงยิมใหม่  0
87 ธุรกิจค้าปลีก 3 นางสาวดวงนภา สุกใส 323  23 นร. RMP ม.6/8
88 เครื่องสายไทย 1 นางสาวกุลภัสสร แก้วศรี 512  12
89 เครื่องสายไทย 2 นางสาวกชกร กันทะลา 512  11
90 ศิลปะโบราณ นายภานุพันธ์ ยะอนันต์ 613  2
91 ดนตรีสากล นายพรชัย สุริสาง 516  0
92 Modern Art นายกิตติพงศ์ พงศ์โชคดีเลิศ 613  0
93 เริงเล่นเต้นฟ้อน 1 นางสาวฤทัยรัตน์ เสมอใจ 511  0
94 เริงเล่นเต้นฟ้อน 2 นางสาวกนกวรรณ ชิดชาญชัย 511  5
95 วงโยธวาทิต 2 นางสาวพิชากร นามวงค์ 511  1
96 จิตรกรรมไทยประยุกต์ 1 นางสาวแพรวพรรณ เชื้อเมืองพาน 614  19
97 จิตรกรรมไทยประยุกต์ 2 นางสาวธัญญา วงศ์ไชย 614  25
98 วงโยธวาทิต 1 นายเจริญศักดิ์ กันสม 711  0
99 กลองสะบัดชัด นางสุพิเชษฐ์ ปานลักษณ์ 513  5
100 ศิลปะกับการ์ตูน นางณัฐวัฒน์ คำมา 522  0
101 ขับร้องประสานเสียง นางภากร บัวทิม 712  0
102 งานบริการ นายจอมกิตติ จองสุรียภาส 811  15
103 Computer cretor 1 นางอมรรัตน์ ปัญญาช่วย 222  5
104 Computer cretor 2 นางอรุณี จันทราพูน 221  0
105 Computer cretor 3 นางสาวธมลวรรณ พุทธิมา 221  0
106 คลินิกคอมพิวเตอร์ นายคมสันต์ มาฟู 234  1
107 DIY Your Heart นายอนุรักษ์ ชัยธนานันท์ 813  0
108 ฟุตซอล นายธนบดี ณ ปูธิปิน  0
109 TYC tot youngclub นายสุริยพงศ์ อัมพวา ห้องสตูดิโอ  0
110 ธรรมะศึกษา นายสุทธิพงษ์ กรุณา  20
111 สวนถาด นายบัณฑิต ใจปินตา 812  1
112 เกษตรอินทรีย์ นางณัฐฐาพร วงศ์จันทร์ ศูนย์หมูน้อย  0
113 วิจิตรงานใบตอง นายศรัญญู พรมใจสา 831  8
114 หุ่นยนต์อัตโนมัติ นายชินวัตร คำสุดใจ 234  0
115 เทคโนโลยีเกษตร 1 นายพฤกษา สิทธิ์ไพศาล ศูนย์หมูน้อย  4
116 เทคโนโลยีเกษตร 2 นายปฐมพงษ์ ประชานราษฎร์ ศูนย์หมูน้อย  6
117 สนุกกับละครภาษาจีน 1 ครูเรณุกา ตันติ๊บ ห้อง 934  5 เฉพาะ ม.ปลาย
118 สนุกกับละครภาษาจีน 2 ครูพรรณนิภา ชัยชนะ ห้อง 934  16 เฉพาะ ม.ปลาย
119 ชุมนุมเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (CROSSWORD GAME)1 ครูวิทยา เฉลียว ห้อง 941  18
120 ชุมนุมเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (CROSSWORD GAME)2 ครูอนุสรา กีตา ห้อง 941  22
121 ท่องโลกภาษาผ่านอานิเมะเเสนสนุก ครูชัชวาลย์ แซ่วอ ห้อง 923  5 เฉพาะ ม.ต้น
122 ศิลปงานประดิษฐ์ 1 ครูสุพิชชา กิติยศ ห้อง 942  0
123 ศิลปงานประดิษฐ์ 2 ครูเจนจิรา เสาวะระ ห้อง 942  0
124 Let’s go abroad ครูเสาวลักษณ์ ทะรินทร์ ห้อง 924  25 เฉพาะ ม.ปลาย
125 English Movies 1 ครูนางนฤมล​ มณีพรหม ห้อง 933  3
126 English Movies 2 ครูศุภลักษณ์ แก้วธิ ห้อง 933  2
127 Easy English with Krujern ครูชฎาภรณ์ สุรินทร์ ห้อง 913  6 เฉพาะ ม.ต้น
128 Walt disney ครูสโลชา อริยพฤกษ์ ห้อง 921  2 เฉพาะ ม.ต้น
129 Spelling bee ครูนางพนิดา อัครพูลพัฒน์ ห้อง 244  22 เฉพาะ ม.ต้น
130 First aid ครูอรณัชชา บุญแรง ห้องพยาบาล  23 เฉพาะ ม.ต้น
131 English Letters for Fun. 1 ครูอตินุช เวียงคำ ห้อง 922  24 เฉพาะ ม.ปลาย
132 English Letters for Fun. 2 ครูชูชาติ ลือสุวรรณ์ ห้อง 922  23 เฉพาะ ม.ปลาย
133 English Drama Club 1 ครูจตุพรรณ กิจจานนท์ ห้อง 911  13
134 English Drama Club 2 ครูนิติศักดิ์ เรือนสอน ห้อง 911  0
135 English Quiz Quick Quick 1 ครูวิชญาดา มหาลือ ห้อง 932  17 เฉพาะ ม.ต้น
136 English Quiz Quick Quick 2 ครูอุษณีย์ ประสงค์ ห้อง 932  5 เฉพาะ ม.ต้น
137 English sport club ครูประติพงศ์ บุญกิจ ห้อง 914  2
138 News report ครูพิมพ์มาดา หงษาหาญ ห้อง 912  20
139 บอร์ดเกม นายพิเชฐ ศิริตันติวัฒน์ 834  2 เฉพาะ ม.ปลาย
140 ยุวบรรณารักษ์ นางยุพยงค์ อินแสง ห้องสมุด  2 เฉพาะ ม.ปลาย
141 ห้องสมุด นางเกศรินทร์ บุญธรรม ห้องสมุด  0 เฉพาะ ม.ต้น
142 ห้องสมุดรถไฟ นางเพ็ญนภา เขื่อนจินา ห้องสมุดรถไฟ  0
143 ภาษาไทยพาเพลิน นางสาวธัญพิชชา ใจเรือนสูง 544  1